Informační memorandum

Jednotlivé principy, postupy na ochranu osobních údajů – Informační memorandum

 

 • Principy zpracování

 

Milan Průcha, IČ: 70373426 (dále jen „Společnost“) dodržuje a plně se hlásí k ochraně osobních údajů, které jsou jí poskytnuty (dále „Osobní údaje“), zároveň si je vědoma důležitosti a nutnosti ochrany takových Osobních údajů. Z těchto důvodu Společnost zpracovává jednotlivé Osobní údaje v rámci následujících principů:

 1. zákonnost, korektnost a transparentnost – veškeré zpracování probíhá v souladu s právními předpisy a s oprávněnými zájmy Společnosti s důrazem na ochranu Osobních údajů klientů či jiných osob, které Osobní údaje poskytly (dále „Subjekt“);
 2. účelnost – osobní údaje jsou zpracovány pouze pro legitimní, jasně určené a deklarované účely;
 3. minimalizace údajů – je zpracováván pouze nezbytný rozsah Osobních údajů v rámci jednotlivých vymezených účelů;
 4. přesnost – dbáme na přesnost a aktuálnost zpracovávaných Osobních údajů, a to v souladu s požadavky Subjektů;
 5. omezení uložení – neuchováváme Osobní údaje déle a ve větším rozsahu, než je pro daný účel třeba;
 6. integrita a důvěrnost – za účelem ochrany osobních údajů jsme implementovali odpovídající technická i organizační opatření, která zaručují zabezpečení Osobních údajů proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě či poškození.

 

 • Důležité pojmy

 

Základní pojmy, tj. Osobní údaj, Správce, Subjekt nebo Zpracování mají význam shodným s významem, které mají v rámci nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

 • Kategorizace zpracovávaných Osobních údajů

 

Společnost vymezila následující účel zpracovávání Osobních údajů:

zpracování osobních údajů za účelem propagace Společnosti a její činnosti na webových stránkách Společnosti, sociálních sítích, či v tištěných médiích včetně obesílání newsletterů nebo jiných propagačních materiálů či zpracovaných dat z dotazníků/průzkumu o chování chovatelů.

V návaznosti na služby poskytované Subjektům zpracováváme v rámci výše uvedeného účelu následující Osobní údaje:

 1. elektronické kontaktní údaje – e-mailová adresa, jiná adresa užívaná Subjektem k elektronické komunikaci (profil na sociálních sítích atp.);
 2. jiné elektronické údaje – IP adresa, cookies; anebo
 3. jméno, příjmení a doručovací adresa.

 

 • Způsob zpracování Osobních údajů

 

Všechny Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky, a to na základě některého z důvodů (titulů) daných GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, kterými mohou být:

 1. plnění smlouvy – v souvislosti s uzavíráním smlouvy o poskytování zboží a služeb, pro účely řádného plnění závazků z této smlouvy v rozsahu odpovídajícím příslušným sděleným Osobním údajům;
 2. plnění právní povinnosti – v případě oprávněných požadavků orgánů veřejné moci jsme povinni poskytnout Osobní údaje i orgánům veřejné moci;
 3. oprávněný zájem – v případě, kdy s ohledem na povahu právního vztahu mezi správcem a Subjektem převažují legitimní zájmy/práva Správce nad zájmy/právy Subjektu, je Správce oprávněn ke zpracování i bez souhlasu se zpracováním Osobních údajů či smlouvy, může se jednat například o ochranu práv Společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v souvislosti se spory, kontrolami a obdobnými řízeními;
 4. souhlas se zpracováním Osobních údajů – v jakémkoli jiném případě shromažďování a zpracování Osobních údajů, než jsou uvedeny výše, je zapotřebí jasného a svobodného souhlasu dotčeného Subjektu;

přičemž z jiných, než z výše uvedených titulů Společnost žádné Osobní údaje nezpracovává.

 

 •  Doba zpracování Osobních údajů

 

V souladu s principem omezení uložení a uchovávání Osobních údajů Společnost zpracovává Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu a důvodu (titulu) jejich zpracování, nejdéle však po dobu 10 let.

 

 • Práva Subjektu

 

Každý, kdo poskytl Společnosti Osobní údaje, má v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění právo požadovat po Společnosti informace:

 1. o nakládání s Osobními údaji Subjektu, včetně informací, jaké konkrétní Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány;
 2. o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů;
 3. o všech Subjektech, kterým budou nebo byly jeho Osobní údaje zpřístupněny, tj. o zpracovatelích, a z jakého důvodu;
 4. o době, po kterou bude Společnost jeho Osobní údaje zpracovávat, a podle jakých kritérií se tato doba určuje;
 5. odkud byly jeho Osobní údaje získány (smlouva, udělen souhlas, veřejný zdroj aj.).

Mimo práva na informace o zpracování svých Osobních údajů má každý, kdo poskytl Osobní údaje Společnosti, právo požadovat v souvislosti se zpracováním Osobních údajů:

 1. přístup ke všem Osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává a požadovat změnu / aktualizaci, omezení / rozšíření zpracovávání svých Osobních údajů nebo jejich výmaz (Společnost je povinna zpracovávané Osobní údaje bezodkladně změnit, upravit způsob zpracování nebo je smazat, nemá-li Společnost povinnost takový Osobní údaj evidovat v rámci jiného účelu, zejména v rámci zákonné povinnosti);
 2. vznést námitky proti způsobu zpracování jeho Osobních údajů, způsobu jejich ochrany ze strany Společnosti nebo ze strany dalších zpracovatelů;
 3. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů – ÚOOÚ);
 4. odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, který Subjekt Společnosti udělil;
 5. získat potvrzení od Společnosti o tom, zda jím poskytnuté osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 6. bezodkladný výmaz všech zpracovávaných Osobních údajů Subjektu, a to v těchto případech (dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění):
 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. dojde k odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro jejich zpracování;
 3. jsou učiněny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní právní úpravou, která se na Společnost vztahuje.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany Osobních údajů a z tohoto důvodu v níže uvedených případech omezí jejich zpracování, pokud:

 1. Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;
 5. Subjekt uplatní své právo na získání vlastních Osobních údajů poskytnutých Společností, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu;
 6. dojde k vyloučení možnosti rozhodnutí zpracovatele, které by mělo právní důsledky pro Subjekt, a plynulo by pouze z výsledků automatizovaného zpracovávání Osobních údajů.

V případě, kdy Subjekt zjistí nebo má podezření, že Společnost či některý ze zpracovatelů nakládá s Osobními údaji v rozporu s jejich zákonnou ochranou, nebo uchovává-li údaje chybné, je oprávněn požadovat vysvětlení a aby byl závadný stav odstraněn. Pokud bude Společnosti předložena taková žádost, provede bez zbytečného odkladu šetření, o jejímž výsledku Subjekt informuje a, shledá-li žádost opodstatněnou, neprodleně stav napraví.

 

 • Uplatnění práv Subjektu

 

Vzhledem ke standardu ochrany Osobních údajů aplikovaného Společností byly stanoveny konkrétní způsoby, jak mohou Subjekty uplatňovat svá práva týkající se jejich Osobních údajů. Za tímto účelem Společnost určila následující kontaktní prostředky pro uplatnění jednotlivých práv, nejsou-li v konkrétních případech poskytnuty další možnosti.

Právo na (i) informace o Osobních údajích zpracovávaných Společností, (ii) přístup, (iii) opravu / aktualizaci nepřesných nebo nesprávných Osobních údajů, (iv) vznést námitku, (v) omezení zpracování Osobních údajů, (vi) přenositelnost Osobních údajů, (vii) výmaz Osobních údajů, a (viii) odvolání souhlasu lze uplatnit e-mailem na adresu puppy@puppydu.com (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem, v opačném případě dojde před vyřízením žádosti nejdříve k ověření totožnosti takové osoby);

Sídlo a provozovnu Společnosti naleznete na adrese Karmelitská 30, Praha 1. Veškeré poštovní zásilky, prosíme, zasílejte taktéž na tuto adresu.

 

 • Cookies

 

Při návštěvě internetových stránek www.puppydu.cz a www.puppydu.com se může stát, že internetový prohlížeč bude ukládat data, takzvané „Cookies“, na Subjektem vlastněný počítač. Cookies slouží k automatickému rozpoznávání návštěvníků internetových stránek při jejich další návštěvě, což zjednodušuje práci jak návštěvníkům (uložené uživatelské jméno pro přihlášení z minula pro jednodušší přihlášení atd.), tak i provozovateli internetových stránek. Internetové stránky každého návštěvníka automaticky upozorní, že využívají Cookies, a každý návštěvník bude automaticky požádán, aby potvrdil svůj souhlas s využitím technologie Cookies pro účely internetových stránek. V případě, že takový souhlas neudělí, technologie Cookies nebude v jeho případě využita.

 

 • Zabezpečení

 

Společnost dbá na ochranu Osobních údajů zavedením následujících ochranných opatření:

Společnost užívá informační systém splňující požadavky GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, spočívající zejména v individuálních přístupových účtech pro každého uživatele systému, nemožnosti vykopírovat ani jinak rozmnožit data uložená v systému, pravidelné obměně přístupových hesel aj.

 

 • Závěr

 

Toto Informační memorandum je vydané dne 1.1.2023, kdy svým vydáním je rovněž platné a účinné. 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu a aktualizaci Informačního memoranda v případě změny příslušných právních předpisů, v důsledku zvyšování ochrany Osobních údajů či v rámci svého oprávněného zájmu.

Informační memorandum je trvale zveřejněno na webových stránkách Společnosti, a to www.puppydu.com a www.puppydu.cz .

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 • Účel souhlasu

 

Tento souhlas udílí Subjekt v rámci níže uvedených účelů proto, aby Společnost mohla zpracovávat jeho osobní údaje v rámci své činnosti.

V rámci tohoto souhlasu Subjekt stvrzuje, že byl seznámen se základními právy týkajícími se ochrany jeho osobních údajů, vymezení jednotlivých osobních údajů, jejich klasifikací a způsoby, jakými s nimi Společnost nakládá a tyto jsou uvedeny podrobně v tzv. Informačním memorandu, uvedeného výše.

 

 • Účel zpracování osobních údajů

 

Subjekt tímto udílí Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účel:

zpracování osobních údajů za účelem propagace Společnosti a její činnosti na webových stránkách Společnosti, sociálních sítích, či v tištěných médiích včetně obesílání newsletterů nebo jiných propagačních materiálů či zpracovaných dat z dotazníku/průzkumu o chování chovatelů, v rozsahu: e-mailová adresa.

 

 • Doba zpracování osobních údajů

 

Společnost informuje Subjekt, a ten bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce mezi Subjektem a Společností, nejdéle pak po dobu 10 let nebo dobu delší, pokud si to vyžádá platný právní předpis. Po uplynutí lhůty pro oprávněné zpracovávání jeho osobních údajů Společností, ať už z důvodu vypršení lhůty stanovené tímto souhlasem, nebo z příslušného právního předpisu, Společnost dané osobní údaje vymaže.

 

 • Zpracování osobních údajů

 

Subjekt bere na vědomí a souhlasí s tím, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup určení zaměstnanci Společnosti a zpracovatelé, kteří jsou uvedeni v rámci přehledu v záznamu o činnostech zpracování.

 

 • Změna osobních údajů

 

Subjekt může změnu poskytnutých osobních údajů oznámit kontaktní osobě, určené spravovat agendu ochrany osobních informací, či využít svých dalších práv dle Informačního listu. Spojení na tuto kontaktní osobu je veřejně dostupné na webových stránkách Společnosti.

 

 • Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů

 

Subjekt je tímto informován, že má právo tento souhlas kdykoli odvolat, avšak odvolání se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané Společností na základě jiného titulu, zejména v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu nebo ze příslušných právních předpisů, ačkoli Společnost okamžikem odvolání tohoto souhlasu přestává být oprávněna tyto osobní údaje zpracovávat za účely tímto souhlasem vymezenými.

 

 • Informační sdělení

 

Subjekt bere na vědomí, že Společnost se zavázala přiměřeným a odpovídajícím způsobem chránit osobní údaje Subjektu, a přijala za tím účelem opatření blíže popsaná ve své interní směrnici pro ochranu osobních údajů jakož i Informačního listu.

 

 • Prohlášení o souhlasu

 

Subjekt výslovně prohlašuje, že tento souhlas je:

 • svobodný, tedy nebyl uzavřen pod nátlakem ani v tísni;
 • konkrétní, tedy obsahuje jasně vymezené účely zpracování osobních údajů, kterým Subjekt porozuměl;
 • informovaný, tedy že se Subjekt seznámil s plným textem tohoto souhlasu
  a porozuměl mu.

Subjekt potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou pravdivé a přesné.

Subjekt souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje pouze v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto souhlasu, ve smyslu výše uvedeného.

Subjekt bere na vědomí, že jednotlivá jeho práva týkající se ochrany jeho osobních údajů, včetně jednotlivých postupů jejich uplatnění jsou uvedena v tzv. Informačním listu, který je uveden na webové stránce Společnosti, a to: www.puppydu.cz nebo www.puppydu.com.

Po seznámení se a porozumění textu Subjekt podpisem stvrzuje svůj souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu.